Algemene voorwaarden Fuego Fireworks VOF

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Fuego Fireworks gevestigd te Aalsmeer te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt, huurt en/of koopt of diensten afneemt.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend en kennen een geldigheid van 14 dagen (tenzij anders aangegeven).
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand middels schriftelijke bevestiging van de offerte/aanbieding gedaan door de opdrachtnemer, een overeenkomst opgesteld door de klant welke overeenkomt of verwijst naar een gedane aanbieding/offerte door de opdrachtnemer dan wel door afgifte van een factuur ter zake.
 3. De prijzen in de offerte of overeenkomst zijn exclusief de geldende wettelijke BTW tarieven tenzij anders vermeld.
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever,
 5. Met de hand aangebrachte wijzigingen door de opdrachtgever maken offertes en overeenkomsten ongeldig.
 6. Alle door Fuego Fireworks verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Fuego Fireworks naar beste weten opgegeven doch bindt haar niet.
 7. De offerte bevat een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door opdrachtgever mogelijk te maken. Het risico voor misverstanden over de inhoud van de overeenkomst komt voor rekening van de opdrachtgever.
 8. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De betreffende gegevens zijn voor Fuego Fireworks slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Fuego Fireworks is bevestigd.
 9. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.
 10. Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor Fuego Fireworks indien en nadat Fuego Fireworks deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
 11. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, foto’s en dergelijke die wij verstrekken en/of publiceren zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling c.q. indruk te geven van ons aanbod en derhalve voor Fuego Fireworks niet bindend. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen en geleverde diensten van Fuego Fireworks te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.
 12. Fuego Fireworks zal verder de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 13. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft Fuego Fireworks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 14. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij alle gegevens, waarvan Fuego Fireworks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fuego Fireworks verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fuego Fireworks zijn verstrekt, heeft Fuego Fireworks het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 15. Fuego Fireworks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fuego Fireworks is uitgegaan van de door, of via de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 16. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Fuego Fireworks de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 17. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren werk
 18. Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van de opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens Fuego Fireworks. De opdrachtgever zal de meerdere kosten te zake dragen.
 19. Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft Fuego Fireworks het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin de opdrachtgever goederen en/of diensten heeft gekocht.
 20. Fuego Fireworks is gerechtigd te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt. Fuego Fireworks is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giro afschriften van Fuego Fireworks aangegeven valutadag is bepalend en wordt als de dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
 3. Bij overschrijding van de bepaalde betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever deswege wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 4. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Fuego Fireworks bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 6. Fuego Fireworks is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden van Fuego Fireworks.
 7. Fuego Fireworks is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever aan derden over te dragen.
 8. Fuego Fireworks heeft het recht uitvoering van werk te onderbreken, indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens Fuego Fireworks. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De opdrachtgever vrijwaart Fuego Fireworks tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van Fuego Fireworks op vergoeding van schade, kosten en renten.
 9. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Leveringsvoorwaarden

 1. Het werk omvat datgene dat tussen Fuego Fireworks en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Fuego Fireworks wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
 3. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt en als minderwerk wanneer daar een lagere prijs uit volgt. Wijzigingen in aangenomen werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Fuego Fireworks.
 4. Wijzigingen tijdens uitvoering van werkzaamheden op een andere locatie dan het adres van Fuego Fireworks, wordt ten allen tijde als meerwerk gezien en berekend, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is verplicht Fuego Fireworks in staat te stellen het overeengekomen werk ongestoord en continue uit te voeren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt.
 6. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Fuego Fireworks behoren doch wel noodzakelijk zijn voor werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door Fuego Fireworks, daarvan geen vertraging ondervindt.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft Fuego Fireworks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tijdens uitvoering van werkzaamheden op locatie anders dan het adres van Fuego Fireworks, vallen deze derden onder noemer werknemer(s) van Fuego Fireworks.
 8. Indien de overeenkomst (mede) omvat het afsteken van vuurwerk dan doet Fuego Fireworks dit niet zonder in het bezit te zijn van een in het voorkomende geval wettelijk verplichte vergunning(en).
 9. Indien voor het afsteken van vuurwerk een vergunning van overheidswege vereist is, zijn de kosten in verband met het aanvragen hiervan, geheel voor rekening van opdrachtgever. Het risico voor het niet (volledig) afgeven van een vergunning berust bij de opdrachtgever.
 10. Fuego Fireworks verplicht zich te voldoen aan alle in de vergunning genoemde voorschriften. De kosten die hier eventueel aan verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten wordt mede verstaan de kosten voor het afzetten van terrein en die voor de aanwezigheid van een brandwacht.
 11. De dienstverlening ter zake het afsteken van vuurwerk, zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Indien schade ontstaat bij de opdrachtgever of derden, als gevolg van een handeling van Fuego Fireworks en zij uit dien hoofde rechtens aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Fuego Fireworks aan haar zal worden uitgekeerd. Opdrachtgever zal zich zelfstandig extra dienen te verzekeren voor schade boven dit maximaal uit te keren bedrag.
 12. De opdrachtgever zal Fuego Fireworks vrijwaren voor iedere schadeclaim ingesteld door derden en voortvloeiende uit een voor de opdrachtgever uitgevoerde effect- en lichtshow en/of het in opdracht van de opdrachtgever afsteken van vuurwerk, behoudens opzet of grove roekeloosheid zijdens Fuego Fireworks. Onder de vrijwaring zijn alle door Fuego Fireworks te maken juridische kosten mede begrepen.
 13. Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties, en verkeersomstandigheden, alsmede weersomstandigheden, berust geheel bij de opdrachtgever. In geval als gevolg van meteorologische omstandigheden bepaalde diensten – zoals het afsteken van vuurwerk – niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kon worden verricht, berust het risico daarvoor bij de opdrachtgever. Of er in specifieke omstandigheden van dergelijke omstandigheden sprake is, is in redelijkheid ter beoordeling van Fuego Fireworks.

Artikel 5 CONSUMPTIES / OVERNACHTINGEN

 1. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres van Fuego Fireworks, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van Fuego Fireworks kosteloos te voorzien van minimaal 1 non‐alcoholische consumptie per half uur per persoon.
 2. Indien de werkzaamheden langer dan 6 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers van Fuego Fireworks om de 6 uur kosteloos te voorzien van een eenvoudige, doch complete maaltijd.
 3. Indien tijdens de uitvoering de werknemers van Fuego Fireworks in verband met reeds gemaakte werkuren of dat de uitvoering meer dan 1 dag betreft, is de opdrachtgever verplicht voor deze werknemers van Fuego Fireworks overnachting inclusief ontbijt te regelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen niet worden voorgeschoten door Fuego Fireworks.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op en partij rustende verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van die partij komen. Onder overmacht aan de zijde van Fuego Fireworks zullen mede begrepen zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf van Fuego Fireworks of haar leverancier en elke andere van Fuego Fireworks onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Fuego Fireworks kan worden verlangd.
 2. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van derden niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.
 3. Overeenkomsten die buiten moeten worden uitgevoerd, kunnen alleen worden uitgevoerd op normaal, vlak, met een kleine vrachtwagen bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met een maximale windkracht 5. Indien het terrein of weersomstandigheden op locatie anders zijn kan Fuego Fireworks zich beroepen op onuitvoerbaarheid. De opdrachtgever blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale in de overeenkomst genoemde kosten te vergoeden.
 4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fuego Fireworks niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien Fuego Fireworks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Fuego Fireworks heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fuego Fireworks haar verbintenis had moeten nakomen.
 7. Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren of te organiseren goederen.

Artikel 7 Reclame

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na levering van zaken c.q. na het verrichten van diensten c.q. de oplevering van werk, de zaken c.q. werk grondig te inspecteren op tekorten, beschadigingen of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Fuego Fireworks terstond schriftelijk, bij voorkeur per aangetekend schrijven, op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na levering c.q. oplevering of show. Fuego Fireworks schriftelijk wijst op beschadigingen of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Fuego Fireworks dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 4. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten.
 5. Indien reclame naar het oordeel van Fuego Fireworks juist is zal Fuego Fireworks hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde zaken hetzij tot de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Fuego Fireworks is niet tot een aanvullende schadevergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering is slechts mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de datum voor levering, verhuur c.q. dienstverlening tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Bij annulering overeenkomstig het bovenvermelde lid kan Fuego Fireworks de dan werkelijk gemaakte kosten en besteedde tijd in rekening brengen. Hieronder wordt mede verstaan de kosten voor het opstellen van de offerte een het ontwerp van plannen voor effectshows.
 3. Bij annulering na het tijdstip als vermeld in artikel 14.1 is het geheel overeengekomen transactiebedrag verschuldigd, vermeerderd met alle kosten die Fuego Fireworks reeds ter voorbereiding heeft gemaakt; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving en van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde is Fuego Fireworks niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: een krachtens het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht); gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het betreft een leidinggevende en er daarbij sprake is van opzet of grove schuld; gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n); schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten etc.
 2. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaardt Fuego Fireworks slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 3. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Fuego Fireworks nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.
 4. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is, indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, aansprakelijkheid van Fuego Fireworks in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van het laagste bedrag van een der navolgende bedragen of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of werk –‐ het bedrag dat uit hoofde van de door Fuego Fireworks gesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ter zake van de geleden schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 5. De rechtsvordering tot schadevergoeding of het herstel van de opdrachtgever jegens Fuego Fireworks ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat de opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

Artikel 9 Schades

 1. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade cq diefstal aan alle materialen, apparatuur, (motor) voertuigen van Fuego Fireworks of haar onderaannemers, vanaf moment dat Fuego Fireworks of haar onderaannemers op locatie aankomen.
 2. De opdrachtgever zorgt bij accepteren van de offerte voor de juiste verzekering welk deze schade dekt. Het is aan opdrachtgever de taak om te informeren voor welk bedrag de verzekering afgesloten dient te worden.
 3. De in 9.1 genoemde aansprakelijkheid is van toepassing op alle door Fuego Fireworks aangeboden diensten, zoals – inhuur – show verzorging tijdens opbouw, show en afbouw, totdat de goederen retour zijn op het adres van Fuego Fireworks
 4. Schade aan materieel, apparatuur van Fuego Fireworks of haar onder aannemers zal te allen tijde worden doorbelast tegen de bruto verkoopwaarde.
 5. Fuego Fireworks mag ingeval van schade, op kosten van de opdrachtgever, bij externe bedrijven goederen inhuren om zo de vervolg schade van Fuego Fireworks ten opzichte van andere opdrachtgevers te minimaliseren

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen over interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede om de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. De rechter in de regio van de vestigingsplaats van Fuego Fireworks is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Fuego Fireworks het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11 Algemene bepalingen

 1. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.
 2. Onderlinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Fuego Fireworks slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 3. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan.